รายชื่อนศ.
รายวิชา533251 : INDUSTRIAL WORK STUDY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
2 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
3 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
4 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
5 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
6 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
7 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
8 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
9 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
10 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
11 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
12 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
13 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
14 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
15 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
16 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
17 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
18 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
19 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
20 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
21 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
22 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
23 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
24 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
25 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
26 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
27 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
28 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
29 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
30 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
31 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
32 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
33 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
34 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
35 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
36 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
37 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
38 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
39 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
40 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
41 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
42 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
43 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
44 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
45 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
46 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
47 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
48 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
49 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
50 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
51 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
52 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
53 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
54 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
55 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
56 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
57 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
58 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
59 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
60 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
61 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
62 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
63 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
64 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  IE10
65 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
66 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
67 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
68 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
69 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
70 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
71 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
72 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
73 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
74 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
75 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
76 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
77 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
78 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
79 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
80 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
81 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
82 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
83 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
84 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
85 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
86 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
87 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
88 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
89 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
90 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.