รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
2 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส  Electronic Engineering10
3 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
4 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
5 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  N/A10
6 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  N/A10
7 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
8 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
9 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  N/A10
10 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
13 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
15 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A60
16 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
17 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
18 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A60
19 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
21 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
22 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
24 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
25 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
27 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
28 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
29 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
30 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
33 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A60
35 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A60
37 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  ME10
38 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
39 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
40 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
41 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
42 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
43 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
44 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก  N/A10
45 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A60
46 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
47 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
48 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
49 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
50 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
51 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
52 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
53 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
55 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
56 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
57 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
58 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
59 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
61 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
62 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE10
63 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
64 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
65 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Agricultural and Food Engineering10
66 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
67 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A60
68 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  CPE10
69 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE10
70 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
71 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
72 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
73 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
74 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
76 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
77 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
78 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
79 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
80 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A60
81 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
82 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
83 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  N/A10
84 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
85 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
86 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  N/A10
87 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
88 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A60
89 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  N/A10
90 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
91 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
92 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
93 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  N/A10
94 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A60
95 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
96 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
97 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
98 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
99 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  N/A10
100 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
101 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
102 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
104 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
105 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
106 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
107 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
108 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
110 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
111 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
112 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
113 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  Electronic Engineering10
114 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  N/A10
115 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  N/A10
117 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
118 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  IE10
119 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  PE10
120 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
121 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
122 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
123 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
124 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
125 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
126 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
127 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering10
128 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
129 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
130 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A60
131 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
132 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
133 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
134 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
136 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
137 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
138 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering10
140 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  N/A10
141 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
142 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
143 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
144 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
145 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A60
146 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering10
147 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
148 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  N/A10
149 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
150 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
151 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  N/A10
152 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
153 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
154 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
155 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
156 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
158 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
159 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
160 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
161 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
162 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
163 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
164 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  N/A10
165 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  N/A10
166 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
167 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
168 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
169 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A60
170 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  N/A10
171 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
172 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering10
173 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
174 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  ChemE10
175 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A60
176 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  N/A10
177 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A10
178 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
180 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
181 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
183 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
184 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
185 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  N/A10
186 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
187 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
188 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A60
189 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
190 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  N/A10
191 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
192 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
193 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A60
194 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
195 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
196 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
197 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A60
198 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
199 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
200 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  N/A10
201 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
202 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  Geological Engineering10
203 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
204 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
205 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
206 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
207 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
209 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
210 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
211 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
212 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A60
213 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  N/A10
214 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A60
215 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
216 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
217 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
218 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering10
219 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
220 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
221 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
222 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
223 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
224 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
225 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
226 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
227 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
228 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  N/A10
229 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
230 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
231 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
232 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A10
233 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  N/A10
234 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
235 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A60
236 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
237 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
238 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
239 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
240 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  N/A10
241 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
242 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A60
243 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  N/A10
244 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
245 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
248 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A60
249 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering10
250 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering10
251 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  N/A10
252 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
253 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
254 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
255 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A60
256 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
257 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
258 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A60
259 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
260 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
261 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
262 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
263 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
264 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
265 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
266 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A60
267 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE10
268 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
269 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
270 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
271 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  N/A10
272 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  N/A10
274 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A60
275 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
276 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
277 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A60
278 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
280 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
281 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
282 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  Automotive Engineering10
283 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
284 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
285 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
286 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
287 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
288 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
289 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  Environmental Engineering10
290 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering10
291 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.