รายชื่อนศ.
รายวิชา224252 : PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6075514 นางสาวเพ็ญกวิน บุญใหม่  INFORMATION SCIENCE10
2 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6137786 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6206420 นายวัชรินทร์ ศรีทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย  INFORMATION SCIENCE60
33 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง  INFORMATION SCIENCE10
38 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
50 B6236908 นางสาวนภสร แผ่นผา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
51 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
52 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
53 B6236939 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
54 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
55 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
56 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
57 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.