รายชื่อนศ.
รายวิชา102105 : ORGANIC CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
38 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
39 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
40 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
41 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
42 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
43 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 60
57 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
59 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
60 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
61 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
62 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ  FOOD TECHNOLOGY60
63 B6316778 นางสาวกันตยา นาครังสรรค์  FOOD TECHNOLOGY60
64 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
71 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
72 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม  FOOD TECHNOLOGY10
76 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
77 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
79 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
81 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
82 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
83 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
84 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
85 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
86 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
87 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
88 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
89 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
90 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
91 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
92 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว  FOOD TECHNOLOGY10
93 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก  FOOD TECHNOLOGY10
94 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก  FOOD TECHNOLOGY10
95 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า  FOOD TECHNOLOGY10
96 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา  FOOD TECHNOLOGY10
97 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา  FOOD TECHNOLOGY10
98 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง  FOOD TECHNOLOGY10
99 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
100 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
101 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
102 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
103 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
104 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
105 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
106 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
107 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง  FOOD TECHNOLOGY10
108 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล  FOOD TECHNOLOGY10
109 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข  FOOD TECHNOLOGY10
110 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
111 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
112 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
113 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
114 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
115 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
116 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
118 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  FOOD TECHNOLOGY10
119 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว  FOOD TECHNOLOGY60
120 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น  FOOD TECHNOLOGY10
121 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
122 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
127 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู  ChemE10
128 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
129 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
130 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
131 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
132 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
133 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
134 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
135 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
136 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
137 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
138 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
139 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
140 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
141 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
142 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
143 B6316372 นายโกเมศ จันผกา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
144 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
145 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
146 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
147 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
148 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
149 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
150 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
151 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
152 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
153 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
154 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
155 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
156 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
157 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
158 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
159 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
160 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
161 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
162 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
163 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
164 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
165 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
166 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
167 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
168 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
169 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
170 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
171 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
172 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
173 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
174 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
175 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
176 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
177 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
178 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
179 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
180 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
181 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
182 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
183 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
184 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
185 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
186 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
187 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
188 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
189 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
190 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
191 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
192 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
193 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
194 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH60
195 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
196 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
197 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
198 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
199 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
200 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
201 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
202 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
203 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
204 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
205 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
206 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
207 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
208 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
209 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
210 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
211 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
212 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
213 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
214 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
215 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
216 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
217 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
218 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
219 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
220 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
221 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
222 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
223 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
224 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
225 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
226 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
227 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
228 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
229 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
230 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
231 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
232 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
233 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
234 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
235 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
236 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
237 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
238 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
239 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
240 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
241 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
242 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
243 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH60
244 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
245 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
246 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
247 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
248 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
249 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
250 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
251 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
252 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
253 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
254 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
255 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
256 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
257 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
258 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
259 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
260 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
261 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
262 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
263 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
264 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
265 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
266 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
267 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
268 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
269 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
270 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
271 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH60
272 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
273 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
274 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
275 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
276 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
277 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
278 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
279 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
280 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
281 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
285 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
286 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
288 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
290 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
291 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
292 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
293 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
294 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
295 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
296 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
297 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
298 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
299 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
300 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
301 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
303 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
304 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
305 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
306 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
307 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
308 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
309 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
310 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
311 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
312 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
313 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
314 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
315 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
316 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
317 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
318 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
319 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
320 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
321 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
322 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
323 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
324 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
325 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
326 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.