รายชื่อนศ.
รายวิชา108201 : MICROBIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
31 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
34 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
35 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
37 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
38 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
53 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
54 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
55 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
56 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ  FOOD TECHNOLOGY60
57 B6316778 นางสาวกันตยา นาครังสรรค์  FOOD TECHNOLOGY60
58 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
64 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
65 B6320577 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
66 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
67 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
75 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
77 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
78 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
79 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
81 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
82 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION60
83 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
84 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
85 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
86 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
87 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว  FOOD TECHNOLOGY10
88 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก  FOOD TECHNOLOGY10
89 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก  FOOD TECHNOLOGY10
90 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า  FOOD TECHNOLOGY10
91 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา  FOOD TECHNOLOGY10
92 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา  FOOD TECHNOLOGY10
93 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง  FOOD TECHNOLOGY10
94 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
95 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
96 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
97 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
98 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
99 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
100 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
101 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
102 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง  FOOD TECHNOLOGY10
103 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล  FOOD TECHNOLOGY10
104 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข  FOOD TECHNOLOGY10
105 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
106 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY60
107 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
108 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
109 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
110 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
111 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  FOOD TECHNOLOGY10
112 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว  FOOD TECHNOLOGY60
113 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น  FOOD TECHNOLOGY10
114 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
115 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
116 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.