รายชื่อนศ.
รายวิชา530495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
2 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
3 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
4 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
5 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
6 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
7 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
8 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
9 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
10 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
11 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
12 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ  CE10
13 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร  CE10
14 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล  CE10
15 B6116958 นายพันธการ หอมเชย  CE10
16 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.