รายชื่อนศ.
รายวิชา323456 : ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
3 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
5 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
6 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
8 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
9 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
10 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
11 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
19 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.