รายชื่อนศ.
รายวิชา537308 : AIRCRAFT POWER PLANT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
51 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.