รายชื่อนศ.
รายวิชา524211 : CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
2 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE10
3 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
4 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
5 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
6 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
7 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
8 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
9 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
10 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
11 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
12 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE10
13 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
14 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE10
15 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
16 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
17 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
18 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
19 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
20 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
21 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
22 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
23 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
24 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
25 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
26 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
27 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
28 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
29 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
30 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
31 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
32 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
33 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
34 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
35 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
36 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
37 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
38 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
39 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
40 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE10
41 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
42 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
43 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
44 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
45 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
46 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
47 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
48 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
49 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
50 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง  ChemE10
51 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก  ChemE10
52 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
53 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
54 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
55 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
56 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
57 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.