รายชื่อนศ.
รายวิชา523314 : INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
2 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ  CPE10
3 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
4 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
5 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
6 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
7 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
8 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
9 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
10 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
11 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
12 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
13 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
14 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
15 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
16 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
17 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
18 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
19 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.