รายชื่อนศ.
รายวิชา202175 : ART APPRECIATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์  Chemistry10
2 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง  BIOLOGY10
3 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก  BIOLOGY10
4 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร  BIOLOGY10
5 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ  BIOLOGY10
6 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ  BIOLOGY10
7 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี  Chemistry10
8 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  BIOLOGY10
9 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ  Chemistry10
10 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  BIOLOGY10
11 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช  Chemistry10
12 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ  Chemistry10
13 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด  Chemistry10
14 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ  BIOLOGY10
15 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา  SPORTS SCIENCE10
16 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
17 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
18 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
19 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
20 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
21 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
22 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
23 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
24 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
25 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
26 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
27 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
29 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
35 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
36 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
37 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
38 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
39 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
40 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
42 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE10
44 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น  INFORMATION SCIENCE10
45 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE10
46 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
49 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์  INFORMATION SCIENCE10
50 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
51 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี  INFORMATION SCIENCE10
52 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
53 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
54 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
55 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
56 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
57 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
58 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
59 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
60 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
61 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
62 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
63 B6206406 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
64 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
65 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
66 B6206468 นางสาวนภัสต์ศรณ์ แซ่อึ้ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
67 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
68 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
69 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย  INFORMATION SCIENCE60
70 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
71 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ  INFORMATION SCIENCE10
72 B6227692 นายธีรศักดิ์ ชาตบุษป์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)60
73 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
74 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
75 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE10
76 B6227876 นายภาคภูมิ นิลอาจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
77 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
78 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
79 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
80 B6231859 นางสาวเบญญาภา เถื่อนพาชิน  INFORMATION SCIENCE10
81 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE10
82 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
83 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
84 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE10
85 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
86 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข  INFORMATION SCIENCE10
87 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
88 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
89 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
90 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
91 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
92 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
93 B6236953 นายพัชรพล แรมลี  INFORMATION SCIENCE10
94 B6236960 นายพชร บัวคล้าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
95 B6237004 นายลายคราม จงภักดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
96 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
97 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
98 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
99 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
100 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
101 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
102 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
103 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
104 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
105 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
106 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
107 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
108 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
109 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
110 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
111 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
112 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
113 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
114 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
115 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
116 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
117 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
118 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง  FOOD TECHNOLOGY10
121 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY10
122 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย  FOOD TECHNOLOGY10
123 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
124 B6206536 นายพชร เชิดชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
130 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
131 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี  FOOD TECHNOLOGY10
132 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร  FOOD TECHNOLOGY10
133 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY10
134 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
135 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
136 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา  FOOD TECHNOLOGY10
137 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว  FOOD TECHNOLOGY10
138 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่  FOOD TECHNOLOGY60
139 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
140 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ  FOOD TECHNOLOGY10
141 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY10
142 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY10
143 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
144 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ  FOOD TECHNOLOGY10
145 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล  FOOD TECHNOLOGY10
146 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
147 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
148 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
149 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
150 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
151 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ  FOOD TECHNOLOGY10
152 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY10
153 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
154 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์  FOOD TECHNOLOGY10
155 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา  FOOD TECHNOLOGY10
156 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
157 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
158 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์  FOOD TECHNOLOGY10
159 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
160 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY60
161 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
162 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี  FOOD TECHNOLOGY10
163 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ  FOOD TECHNOLOGY10
164 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
165 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
166 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล  FOOD TECHNOLOGY10
167 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
168 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
169 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
170 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
171 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering10
172 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE40
173 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
174 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
175 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
176 B5923991 นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์  Mechatronics Engineering10
177 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
178 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
179 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา  ChemE10
180 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
181 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
182 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering40
183 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE40
184 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
185 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
186 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering40
187 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
188 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering40
189 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
190 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering40
191 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
192 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
193 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE40
194 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
195 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
196 B6023133 นายเอนก ปาปะโข  Mechatronics Engineering40
197 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ  Mechatronics Engineering60
198 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ  ChemE10
199 B6025281 นายพงพนา เพ็งพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
200 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
201 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
202 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ  Mechatronics Engineering40
203 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม  EE10
204 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE10
205 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering10
206 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering10
207 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering10
208 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering10
209 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME10
211 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้  Transportation And Logistics Engineering10
212 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
213 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE10
215 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
216 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME10
217 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
218 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
219 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
220 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
221 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
222 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา  CPE10
223 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
224 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
225 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
226 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
227 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
228 B6104849 นายวสิน จันทคีรี  EE10
229 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
230 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
231 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
233 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
234 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
235 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
236 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
237 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
238 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
239 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
240 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
241 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
242 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
243 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
244 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
245 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
246 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
247 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
248 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
249 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
250 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
251 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
252 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
253 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
254 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
255 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
256 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
257 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING10
258 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
259 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
260 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
261 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
262 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
263 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
264 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
265 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
266 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
267 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
268 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
269 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา  CE10
270 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
271 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
272 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก  Transportation And Logistics Engineering10
273 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
274 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา  CERAMIC ENGINEERING10
275 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
276 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์  EE10
277 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
278 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
279 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
280 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING10
281 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
282 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
283 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
284 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
285 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
286 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
287 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
288 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
289 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
290 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
291 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
292 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING10
293 B6111342 นายพิริยะ พูลผล  EE10
294 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
295 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
296 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
297 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
298 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
299 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
300 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
301 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
302 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
303 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
304 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
305 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
306 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
307 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
308 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
309 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING10
310 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE10
311 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
312 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
313 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
314 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
315 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
316 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
317 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
318 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
319 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
320 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
321 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช  Transportation And Logistics Engineering10
322 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE10
323 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
324 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
325 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
326 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล  EE10
327 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE10
328 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
329 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
330 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม  EE10
331 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
332 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
333 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี  Environmental Engineering10
334 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์  EE10
335 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
336 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
337 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
338 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
339 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
340 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
341 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
342 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง  Transportation And Logistics Engineering10
343 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
344 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
345 B6115876 นายคณพศ สุทธิ  CERAMIC ENGINEERING10
346 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
347 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
348 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
349 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
350 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์  Transportation And Logistics Engineering10
351 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
352 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
353 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
354 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
355 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
356 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
357 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
358 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา  EE10
359 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
360 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
361 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม  Transportation And Logistics Engineering10
362 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
363 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
364 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
365 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
366 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
367 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
368 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
369 B6117368 นายนพชัย อัตถาวงศ์  CPE10
370 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
371 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ  EE10
372 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
373 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
374 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
375 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
376 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน  EE10
377 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
378 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
379 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
380 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
381 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
382 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
383 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
384 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย  EE10
385 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE10
386 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
387 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
388 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
389 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
390 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE10
391 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
392 B6131142 นายภัทรกร รัตนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
393 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
394 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
395 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง  CERAMIC ENGINEERING10
396 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
397 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
398 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
399 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
400 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
401 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
402 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี  EE10
403 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
404 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering10
405 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
406 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
407 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering10
408 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
409 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE10
410 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก  CERAMIC ENGINEERING10
411 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
412 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
413 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
414 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
415 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
416 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering10
417 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
418 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
419 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
420 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
421 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE10
422 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
423 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
424 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
425 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
426 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
427 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
428 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
429 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering10
430 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
431 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
432 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE10
433 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
434 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
435 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
436 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
437 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
438 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
439 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
440 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
441 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
442 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering10
443 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
444 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
445 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
446 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering10
447 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
448 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
449 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
450 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
451 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
452 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
453 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE10
454 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
455 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering10
456 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
457 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
458 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE10
459 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
460 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
461 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
462 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
463 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE10
464 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
465 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
466 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
467 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
468 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
469 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING60
470 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
471 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
472 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
473 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering10
474 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE10
475 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
476 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE10
477 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering10
478 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
479 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
480 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
481 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
482 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
483 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
484 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME10
485 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE10
486 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
487 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
488 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
489 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
490 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา  Mechatronics Engineering10
491 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
492 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE60
493 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
494 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
495 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
496 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
497 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE60
498 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
499 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง  Environmental Engineering10
500 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING10
501 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
502 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE10
503 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
504 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
505 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
506 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
507 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
508 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
509 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
510 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
511 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
512 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
513 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
514 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
515 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
516 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE10
517 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE10
518 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering10
519 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
520 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
521 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
522 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น  Mechatronics Engineering10
523 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์  Mechatronics Engineering10
524 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
525 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง  Mechatronics Engineering10
526 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
527 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
528 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
529 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
530 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
531 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
532 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING60
533 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
534 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
535 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
536 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
537 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
538 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
539 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
540 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
541 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering10
542 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
543 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
544 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
545 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
546 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข  IE10
547 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
548 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
549 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
550 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
551 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
552 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
553 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย  ME10
554 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
555 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
556 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
557 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
558 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
559 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
560 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
561 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
562 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
563 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
564 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
565 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE10
566 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
567 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
568 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
569 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
570 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE10
571 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
572 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
573 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
574 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
575 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
576 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
577 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
578 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
579 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
580 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
581 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
582 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
583 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
584 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
585 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
586 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
587 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
588 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
589 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE10
590 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
591 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME10
592 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
593 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
594 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
595 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering10
596 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
597 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
598 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME10
599 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ  Metallurgical Engineering10
600 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
601 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE10
602 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
603 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering10
604 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
605 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
606 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
607 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
608 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า  Environmental Engineering10
609 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
610 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
611 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
612 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
613 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร  Agricultural and Food Engineering10
614 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
615 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
616 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
617 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
618 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
619 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE10
620 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
621 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
622 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
623 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
624 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
625 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering10
626 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
627 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
628 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering60
629 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
630 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
631 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
632 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
633 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
634 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
635 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
636 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
637 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
638 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
639 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
640 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
641 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
642 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
643 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
644 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
645 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
646 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
647 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
648 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
649 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
650 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
651 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
652 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering60
653 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
654 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
655 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE10
656 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
657 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
658 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
659 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING60
660 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
661 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
662 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์  Agricultural and Food Engineering10
663 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว  Environmental Engineering10
664 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
665 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
666 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE10
667 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
668 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
669 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME10
670 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
671 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต  ChemE10
672 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
673 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
674 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
675 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี  Metallurgical Engineering10
676 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
677 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
678 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
679 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
680 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
681 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
682 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
683 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
684 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
685 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
686 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
687 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
688 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย  Metallurgical Engineering10
689 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
690 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
691 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  Transportation And Logistics Engineering10
692 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
693 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
694 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
695 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
696 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
697 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
698 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
699 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
700 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
701 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
702 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering10
703 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  IE10
704 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
705 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
706 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
707 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
708 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  Metallurgical Engineering10
709 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
710 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
711 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
712 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
713 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
714 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
715 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
716 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
717 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
718 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
719 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
720 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  Metallurgical Engineering10
721 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี  Metallurgical Engineering10
722 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
723 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
724 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
725 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
726 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
727 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
728 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
729 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
730 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  IE10
731 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
732 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE10
733 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering10
734 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
735 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
736 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  Agricultural and Food Engineering10
737 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
738 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  IE10
739 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
740 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
741 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
742 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  CERAMIC ENGINEERING10
743 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering10
744 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
745 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
746 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
747 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
748 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
749 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering10
750 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
751 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
752 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
753 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
754 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
755 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
756 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
757 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
758 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
759 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
760 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
761 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์  PE10
762 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
763 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
764 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
765 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
766 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
767 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
768 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
769 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  IE10
770 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
771 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
772 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
773 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
774 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย  IE10
775 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering10
776 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE10
777 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
778 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
779 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
780 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
781 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
782 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
783 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
784 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
785 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  Metallurgical Engineering10
786 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
787 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  IE10
788 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
789 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
790 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
791 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
792 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
793 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
794 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
795 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
796 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
797 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
798 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
799 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
800 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
801 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
802 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  IE10
803 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE10
804 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
805 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
806 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม  Metallurgical Engineering10
807 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering10
808 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
809 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
810 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
811 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
812 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ  Environmental Engineering10
813 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
814 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
815 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
816 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE10
817 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
818 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
819 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
820 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
821 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
822 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering10
823 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
824 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
825 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
826 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  IE10
827 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE10
828 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
829 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
830 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  Metallurgical Engineering10
831 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  Agricultural and Food Engineering10
832 B6226671 นายธนกร โพยนอก  CERAMIC ENGINEERING60
833 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
834 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
835 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
836 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
837 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  IE10
838 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
839 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
840 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
841 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
842 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  Metallurgical Engineering10
843 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
844 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
845 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
846 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
847 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
848 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering10
849 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
850 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
851 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  Metallurgical Engineering10
852 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
853 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering10
854 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
855 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
856 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering10
857 B6230647 นายธนะพล รัตนะ  PE60
858 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  Metallurgical Engineering10
859 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering10
860 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  Metallurgical Engineering10
861 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
862 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
863 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
864 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering10
865 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
866 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering10
867 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
868 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
869 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
870 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
871 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
872 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
873 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
874 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
875 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
876 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
877 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
878 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
879 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
880 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
881 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
882 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
883 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
884 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
885 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด  Environmental Engineering10
886 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
887 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
888 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
889 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
890 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
891 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
892 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  CERAMIC ENGINEERING10
893 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
894 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
895 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
896 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
897 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
898 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
899 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
900 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
901 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
902 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING10
903 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
904 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
905 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
906 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
907 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  CERAMIC ENGINEERING10
908 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  Metallurgical Engineering10
909 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
910 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE10
911 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
912 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE10
913 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
914 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
915 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
916 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
917 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
918 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
919 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
920 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
921 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
922 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
923 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด  Agricultural and Food Engineering10
924 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง  Agricultural and Food Engineering10
925 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช  PRECISION ENGINEERING10
926 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
927 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
928 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
929 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
930 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
931 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
932 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE10
933 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
934 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
935 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
936 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
937 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
938 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  Electronic Engineering10
939 B6315320 นายกรกฤต เธียรทรานนท์  Mechatronics Engineering10
940 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์  Mechatronics Engineering10
941 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย  Mechatronics Engineering10
942 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering10
943 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering10
944 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ  Mechatronics Engineering10
945 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering60
946 B6315702 นายณัฐชรินทร์ มูลชนะ  Mechatronics Engineering10
947 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย  Mechatronics Engineering10
948 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร  Mechatronics Engineering10
949 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering10
950 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
951 B6316112 นายเขมณัฐ หมากกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
952 B6316129 นายภูบดินทร์ เพชรไกร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
953 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
954 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
955 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
956 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
957 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
958 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
959 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING10
960 B6320911 นายวรโชติ พื้นบาท  Mechatronics Engineering10
961 B6320928 นายณัฐกานต์ คำชมภู  Mechatronics Engineering10
962 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี  Mechatronics Engineering10
963 B6320980 นายศุภณัฐ สิงหัดชัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
964 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
965 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
966 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
967 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
968 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering10
969 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด  Mechatronics Engineering10
970 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING10
971 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
972 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering10
973 B6329877 นายณัชพล สอสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
974 B6329914 นางสาวพรรณวดี ขันธมาลัย  Mechatronics Engineering10
975 B6329921 นายอารีย์ ริยะบุตร  Mechatronics Engineering10
976 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING10
977 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
978 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING10
979 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering10
980 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
981 B6331566 นายชาคร วันเพ็ญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
982 B6331573 นายชินวัต กลางสวัสดิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
983 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
984 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
985 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
986 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
987 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering10
988 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
989 B6335502 นายณัฐพนธ์ โคสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
990 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
991 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
992 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
993 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A60
994 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
995 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
996 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
997 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
998 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A60
999 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
1000 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
1001 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
1002 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
1003 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
1004 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
1005 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
1006 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
1007 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
1008 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
1009 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
1010 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
1011 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
1012 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
1013 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
1014 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
1015 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
1016 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
1017 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
1018 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
1019 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
1020 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING10
1021 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
1022 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
1023 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING10
1024 B6337025 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
1025 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING10
1026 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
1027 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING10
1028 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
1029 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
1030 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  PRECISION ENGINEERING10
1031 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
1032 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING10
1033 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
1034 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING10
1035 B6337582 นางสาวกฤษตฤณ แก้วเขียว  PRECISION ENGINEERING10
1036 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
1037 B6337643 นายเกื้อกูล นาพุดซา  PRECISION ENGINEERING10
1038 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING10
1039 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1040 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง  B.N.S.10
1041 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
1042 B6301859 นางสาววริศรา สีสด  B.N.S.10
1043 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข  B.N.S.10
1044 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม  B.N.S.10
1045 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ  B.N.S.10
1046 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา  B.N.S.10
1047 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน  B.N.S.10
1048 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช  B.N.S.10
1049 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
1050 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน  B.N.S.10
1051 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์  B.N.S.10
1052 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
1053 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง  B.N.S.10
1054 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา  B.N.S.10
1055 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา  B.N.S.10
1056 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
1057 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ  B.N.S.10
1058 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ  B.N.S.10
1059 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์  B.N.S.10
1060 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์  B.N.S.10
1061 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ  B.N.S.10
1062 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี  B.N.S.10
1063 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ  B.N.S.10
1064 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
1065 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
1066 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว  B.N.S.10
1067 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช  B.N.S.10
1068 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา  B.N.S.10
1069 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว  B.N.S.10
1070 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ  B.N.S.10
1071 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
1072 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
1073 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว  B.N.S.10
1074 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก  B.N.S.10
1075 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
1076 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ  B.N.S.10
1077 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล  B.N.S.10
1078 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง  B.N.S.10
1079 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ  B.N.S.10
1080 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร  B.N.S.10
1081 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
1082 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
1083 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ  B.N.S.10
1084 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง  B.N.S.10
1085 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ  B.N.S.10
1086 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
1087 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
1088 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
1089 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ  B.N.S.10
1090 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ  B.N.S.10
1091 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
1092 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
1093 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ  B.N.S.10
1094 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร  B.N.S.60
1095 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
1096 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข  B.N.S.10
1097 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์  B.N.S.10
1098 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย  B.N.S.10
1099 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี  B.N.S.10
1100 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้  B.N.S.10
1101 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
1102 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
1103 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
1104 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
1105 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
1106 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
1107 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
1108 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
1109 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1110 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1111 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1112 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1113 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1114 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1115 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH40
1116 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1117 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1118 B6065522 นางสาววรัทยา ทรงสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1119 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1120 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
1121 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1122 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1123 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1124 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1125 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1126 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1127 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1128 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1129 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1130 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1131 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1132 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1133 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1134 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1135 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1136 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1137 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1138 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1139 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1140 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1141 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1142 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1143 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1144 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1145 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1146 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1147 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1148 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1149 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1150 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1151 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1152 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1153 B6312299 นายศุภกร มอญรัต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1154 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1155 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1156 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1157 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1158 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1159 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1160 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1161 B6312381 นางสาวกชพร สีหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1162 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1163 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1164 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1165 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1166 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1167 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1168 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1169 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1170 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1171 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1172 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1173 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1174 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1175 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1176 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1177 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1178 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1179 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1180 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1181 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1182 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1183 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1184 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1185 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1186 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1187 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1188 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1189 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1190 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1191 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1192 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1193 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1194 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1195 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1196 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1197 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1198 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1199 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1200 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1201 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1202 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1203 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1204 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1205 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1206 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1207 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1208 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1209 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1210 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1211 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1212 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1213 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1214 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1215 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1216 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1217 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1218 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1219 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1220 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1221 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1222 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1223 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1224 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1225 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1226 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1227 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1228 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1229 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1230 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1231 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1232 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1233 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1234 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1235 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1236 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1237 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1238 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1239 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1240 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1241 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1242 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1243 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1244 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1245 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
1246 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1247 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1248 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1249 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1250 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1251 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1252 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1253 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1254 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1255 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1256 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1257 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1258 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1259 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1260 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1261 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1262 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1263 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1264 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1265 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1266 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1267 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1268 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1269 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1270 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1271 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1272 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1273 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1274 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1275 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1276 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY60
1277 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1278 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1279 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1280 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1281 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1282 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1283 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1284 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1285 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1286 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1287 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1288 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1289 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1290 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1291 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1292 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1293 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
1294 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
1295 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.