รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม37
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
4 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
6 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
7 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE40
8 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE40
9 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
10 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering40
11 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
12 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
13 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
15 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
16 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
17 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
18 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering10
19 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering10
20 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE10
21 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
22 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
23 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
24 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
25 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE10
26 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.