รายชื่อนศ.
รายวิชา103102 : CALCULUS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
2 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
3 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE60
7 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering10
8 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
9 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
10 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
11 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE60
14 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
15 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี  CERAMIC ENGINEERING60
16 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
19 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
23 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ  PE10
24 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6224912 นายพชร ขวานทอง  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  ChemE10
27 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
28 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
29 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
30 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์  PE10
31 B6235796 นายธนัช อังกนก  Environmental Engineering10
32 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE10
33 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE10
36 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
37 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE10
38 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
39 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
40 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A60
41 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  PE10
42 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE10
43 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A60
44 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A60
45 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
46 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
47 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
48 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A60
49 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A60
51 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
52 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A60
53 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A60
55 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
56 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A60
57 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
58 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
59 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
60 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A60
61 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
62 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A60
63 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
64 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
65 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
66 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
67 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
68 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
69 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
70 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A60
71 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A60
72 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A60
73 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
74 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering10
75 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
76 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
77 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
78 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
79 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A60
80 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A60
81 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
82 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
83 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A60
84 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
85 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A60
86 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
87 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
88 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
89 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
90 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
91 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE10
92 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
93 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
94 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
95 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering10
96 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
97 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
98 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A60
99 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
100 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
101 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
102 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
103 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A10
104 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
105 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
106 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
107 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
108 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
109 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A60
110 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE10
111 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A60
112 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
113 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A60
114 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
115 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
116 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
117 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
118 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A60
119 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
120 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
121 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
122 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A60
123 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
124 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
125 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
126 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
127 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A60
128 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A60
129 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE10
130 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์  N/A10
131 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
132 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
133 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
134 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering10
135 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์  N/A10
136 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A60
137 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
138 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง  N/A10
139 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
140 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
141 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
142 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
143 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
144 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
145 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
146 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A60
147 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING10
148 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
149 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
150 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A60
151 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
152 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A60
153 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
154 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A10
155 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A60
156 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A60
157 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A60
158 B6318338 นายศิลา บัวภา  PE10
159 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A60
160 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A60
161 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
162 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A60
163 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE10
164 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A60
165 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A60
166 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
167 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
168 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A60
169 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A60
170 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
171 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A60
172 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
173 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A10
174 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A60
175 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A60
176 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A60
177 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
178 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
179 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A60
180 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
181 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A10
182 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
183 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A60
184 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
185 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
186 B6321925 นายพันกร ทองโคตร  CERAMIC ENGINEERING10
187 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A60
188 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
189 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
190 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
191 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A60
192 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์  N/A10
193 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
194 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
195 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
196 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A60
197 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
198 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
199 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A60
200 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A60
201 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  Environmental Engineering10
202 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING10
203 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A60
204 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
205 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
206 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A60
207 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
208 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
209 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING10
210 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
211 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A60
212 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
213 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
214 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A10
215 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE10
216 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
217 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A10
218 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
219 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
220 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
221 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
222 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
223 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
224 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A60
225 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
226 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
227 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
228 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
229 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A89
230 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
231 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
232 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
233 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
234 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A60
235 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
236 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
237 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
238 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
239 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering10
240 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A60
241 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
242 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
243 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A60
244 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
245 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
246 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
247 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
248 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
249 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A60
250 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
251 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A60
252 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A60
253 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
254 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
255 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
256 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์  Environmental Engineering10
257 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
258 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
259 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A60
260 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
261 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
262 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
263 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
264 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
265 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING10
266 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
267 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
268 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A60
269 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
270 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
271 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
272 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ  PE10
273 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
274 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
275 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A60
276 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
277 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
278 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A10
279 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A10
280 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
281 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
282 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING10
283 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE10
284 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
285 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
286 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
287 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
288 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
289 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
290 B6337506 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.