รายชื่อนศ.
รายวิชา103102 : CALCULUS II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา  CPE10
2 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
3 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
4 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering10
5 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
6 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering10
7 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
8 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A60
9 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
10 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A10
11 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  Civil Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.