รายชื่อนศ.
รายวิชา103102 : CALCULUS II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
2 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
3 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
4 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
5 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
6 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน  PE10
7 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE60
8 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
9 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A60
13 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
15 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
16 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A60
17 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
19 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
22 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A60
23 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A60
25 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A10
26 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE10
27 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
28 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE10
29 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A60
30 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
31 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A60
32 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE10
33 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A60
34 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A60
35 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
36 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
37 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering10
38 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
39 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
40 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE10
41 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
42 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A60
43 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
44 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  N/A10
45 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  N/A60
46 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
47 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.