รายชื่อนศ.
รายวิชา102202 : PHYSICAL CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY60
3 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์  ChemE10
9 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
10 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering60
11 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
12 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
13 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
14 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
15 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
16 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.