รายชื่อนศ.
รายวิชา235201 : FINANCIAL ACOUNTING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.