รายชื่อนศ.
รายวิชา551251 : ENGINEERING MATHEMATICS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง  Mechatronics Engineering10
2 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering10
3 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering10
4 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
5 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering10
6 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา  Mechatronics Engineering10
7 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน  Mechatronics Engineering10
8 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล  Mechatronics Engineering10
9 B6102197 นางสาวอลิษา ตรวจมรรคา  Mechatronics Engineering10
10 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering10
11 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering10
12 B6105549 นายสมภพ ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
13 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
14 B6135645 นายอัศวิน เขื่อนคำนุ  Mechatronics Engineering10
15 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
16 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Mechatronics Engineering10
17 B6137762 นายภูษิต รุมงูเหลือม  Mechatronics Engineering10
18 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering10
19 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
20 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
21 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
22 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering10
23 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
24 B6203788 นายมังกร บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
25 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
26 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
27 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
28 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
29 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
30 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering10
31 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering10
32 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
33 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
34 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
35 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
36 B6212520 นายรณภูมิ วิสานนิตย์  Mechatronics Engineering10
37 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
38 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
39 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering10
40 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering10
41 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering10
42 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering10
43 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering10
44 B6212919 นายจรัสพงศ์ นามรัตน์  Mechatronics Engineering10
45 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering10
46 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering10
47 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering10
48 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering10
49 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering10
50 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering10
51 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
52 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
53 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
54 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
55 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
56 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
57 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
58 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
59 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering10
60 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
61 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
62 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
63 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
64 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
65 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
66 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering10
67 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering10
68 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
69 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering10
70 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
71 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
72 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PRECISION ENGINEERING10
73 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
74 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering10
75 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
76 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering10
77 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
78 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์  PRECISION ENGINEERING10
79 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.