รายชื่อนศ.
รายวิชา551151 : BASIC MATHEMATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
2 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
3 B6237660 นายปัณณธร นิ่มเจริญนิยม  Mechatronics Engineering10
4 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING10
5 B6239534 นางสาวนิธิดี กระจ่างโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
6 B6315061 นายธรานนท์ ประสพหมู่  Mechatronics Engineering10
7 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering10
8 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering10
9 B6330415 นายมนัสวิน ชัยดิเรก  PRECISION ENGINEERING10
10 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
11 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
12 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
13 B6336448 นางสาวปนัสยา นางนวล  PRECISION ENGINEERING10
14 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
15 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING10
16 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
17 B6337094 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  PRECISION ENGINEERING10
18 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING10
19 B6337124 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน  PRECISION ENGINEERING10
20 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
21 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
22 B6337186 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  PRECISION ENGINEERING10
23 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
24 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
25 B6337254 นางสาวศิริกุล บุญชิด  PRECISION ENGINEERING10
26 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING10
27 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING10
28 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.