รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
2 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา  Electronic Engineering10
3 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
4 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE10
5 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล  TCE10
6 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์  TCE10
7 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
8 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE10
9 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
10 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
11 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE10
12 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
13 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE10
14 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
15 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE10
16 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE10
17 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
18 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
19 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE10
20 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล  TCE10
21 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
22 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ  TCE10
23 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
24 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
25 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE10
26 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE10
27 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
28 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี  TCE10
29 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE10
30 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
31 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE10
32 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE10
33 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม  TCE10
34 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE10
35 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี  TCE10
36 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก  TCE10
37 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
38 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่  TCE10
39 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน  TCE10
40 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย  TCE10
41 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE10
42 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE10
43 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ  TCE10
44 B6118303 นายวายุ อภิเดช  TCE10
45 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
46 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE10
47 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE10
48 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE10
49 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.