รายชื่อนศ.
รายวิชา551365 : INTRODUCTION TO ROBOTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
2 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering10
3 B6100285 นายทวีรุ่ง อุดมสมบัติสกุล  Mechatronics Engineering10
4 B6100292 นายนิรันดร์ กงนะ  Mechatronics Engineering10
5 B6100315 นายวุฒินันท์ ก้อนทองดี  Mechatronics Engineering10
6 B6100353 นายอริยวัชร์ กุลสำนัก  Mechatronics Engineering10
7 B6100384 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แก้วพวง  Mechatronics Engineering10
8 B6100414 นายพงศกร คงสุข  Mechatronics Engineering10
9 B6100537 นายฉัตรมงคล เจริญ  Mechatronics Engineering10
10 B6100612 นายเดชา ดรประทุม  Mechatronics Engineering10
11 B6100681 นายสถานนท์ นาควิสุทธิ์  Mechatronics Engineering40
12 B6100698 นายธีรภัทร์ นิมิตหมื่นไวย  Mechatronics Engineering10
13 B6100735 นายสุกฤษฏิ์ ปลื้มกลาง  Mechatronics Engineering10
14 B6100742 นายสมบูรณ์ ปานสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
15 B6100766 นายปิยะณัฐ ปิยะเสถียร  Mechatronics Engineering10
16 B6100858 นายภาณุกฤษณ์ มูลตรีภักดี  Mechatronics Engineering40
17 B6100865 นายณัฐนนท์ ยิ้มประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
18 B6100957 นายสุรเชฏฐ์ ศรีคำรัมย์  Mechatronics Engineering10
19 B6101077 นายวิริยะ อินทร์แพร  Mechatronics Engineering10
20 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ  Mechatronics Engineering10
21 B6101091 นายพนธกร กันตะภาพ  Mechatronics Engineering10
22 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering10
23 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา  Mechatronics Engineering10
24 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering10
25 B6101275 นางสาวนภารัตน์ เชื้อสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
26 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering10
27 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
28 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering10
29 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering10
30 B6101374 นายธนะพงศ์ ทรงกรด  Mechatronics Engineering10
31 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ  Mechatronics Engineering10
32 B6101411 นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ  Mechatronics Engineering10
33 B6101466 นางสาวชุลีพร บรรเทา  Mechatronics Engineering10
34 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน  Mechatronics Engineering10
35 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering10
36 B6101534 นายฐิติ ปรีไทย  Mechatronics Engineering10
37 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร  Mechatronics Engineering10
38 B6101602 นายอธิวัฒน์ พงษ์สวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
39 B6101640 นายเกียรติศักดิ์ พิทักษ์  Mechatronics Engineering10
40 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering10
41 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering10
42 B6101763 นายปัญญวัฒน์ ลีทหาร  Mechatronics Engineering10
43 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering10
44 B6101862 นายทรงกลด สายเมฆ  Mechatronics Engineering10
45 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering10
46 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering10
47 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น  Mechatronics Engineering10
48 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering10
49 B6102173 นายจักรพรรดิ โชติกลาง  Mechatronics Engineering10
50 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering10
51 B6102265 นายพงษ์พัฒน์ พัชรินทร์  Mechatronics Engineering10
52 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
53 B6102395 นายอาทิตย์ ศรีหะมาตร์  Mechatronics Engineering10
54 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering10
55 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
56 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
57 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering10
58 B6116941 นางสาวสุชาวดี หอมขจร  Mechatronics Engineering10
59 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
60 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering10
61 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.