รายชื่อนศ.
รายวิชา551261 : MANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING10
2 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering10
3 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering10
4 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
5 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
6 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
7 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
8 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
9 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
10 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
11 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
12 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ  Mechatronics Engineering10
13 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
14 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย  Mechatronics Engineering10
15 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
16 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering10
17 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
18 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering10
19 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
20 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง  Mechatronics Engineering10
21 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
22 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
23 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี  Mechatronics Engineering10
24 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
25 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
26 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering10
27 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering10
28 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering10
29 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering10
30 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
31 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
32 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
33 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
34 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
35 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว  Mechatronics Engineering10
36 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
37 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
38 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
39 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
40 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING10
41 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
42 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering10
43 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
44 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
45 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
46 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING10
47 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
48 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
49 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
50 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING10
51 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.