รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
2 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
3 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
4 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
5 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
6 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
7 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
9 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
10 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
11 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
12 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
13 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
14 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering10
15 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน  Electronic Engineering10
16 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง  Electronic Engineering10
17 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
18 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
19 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering10
20 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
21 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
22 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
23 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
24 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
25 B6015473 นายธนาพล ทับสาร  Electronic Engineering10
26 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
27 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที  Electronic Engineering10
28 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
29 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ  Electronic Engineering10
30 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
31 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ  Electronic Engineering10
32 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
33 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
34 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
35 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี  Electronic Engineering10
37 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
38 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
39 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering10
40 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
41 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
42 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด  Metallurgical Engineering10
43 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
44 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
45 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering10
46 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering10
47 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering10
48 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
49 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
50 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.