รายชื่อนศ.
รายวิชา202201 : LIFE SKILLS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6312060 นายภาคิน เมธปรีชากุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6312077 นายกตัญญู ประทุมทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6312091 นางสาวอรปรียา กันหาเล่ห์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6312107 นางสาวชมพูนุช เขินพลกรัง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6319199 นางสาวเพชรลดา คำละมูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6319205 นางสาวขนิษฐา หงษ์สูงเนิน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
8 B6319212 นางสาวศุภวดี ระเบียบโพธิ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
9 B6328757 นางสาวรุจิภา พักสันเทียะ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
10 B6331290 นางสาววรัลยา แก้วศรีนวม  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
11 B6331306 นายอชิตพล ห่วงประโคน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
12 B6331313 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
13 B6334550 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
14 B6334567 นางสาวภควรรณ ประพิณ  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
15 B6336905 นางสาววรัญญา พัฒนวิบูลย์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16 B6312039 นายทิวากร แป้นศรี  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
17 B6312053 นายสุรศักดิ์ ปั่นสันเทียะ  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
18 B6319182 นางสาวปวีณา หนานโพธิ์  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
19 B6335151 MissPISEY CHHIM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
20 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
21 B6335366 MissCHEAK DANE  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
22 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM  Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
23 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
24 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
25 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering10
26 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน  Mechanical Engineering10
27 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  N/A10
28 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
29 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี  Civil Engineering10
30 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร  Mechanical Engineering10
31 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน  Petrochemical and Polymer Engineering10
32 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering10
33 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์  N/A10
34 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก  Civil Engineering10
35 B6328795 นายกิตินันท์ มุลาลินท์  Civil Engineering10
36 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ  Civil Engineering10
37 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา  Mechanical Engineering10
38 B6333478 นายธนิสร การบรรจง  Civil Engineering10
39 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล  Mechanical Engineering10
40 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ  Civil Engineering10
41 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ  Petrochemical and Polymer Engineering10
42 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM  Civil Engineering10
43 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY  Civil Engineering10
44 B6335182 MissWINE YEE MON THANT  Civil Engineering10
45 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann  Mechanical Engineering10
46 B6335205 MissHIN LIZA  Mechanical Engineering10
47 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario  Petrochemical and Polymer Engineering10
48 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
49 B6335311 MissYOENG KIMHUOY  Mechanical Engineering10
50 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN  Mechanical Engineering10
51 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG  Civil Engineering10
52 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ  Petrochemical and Polymer Engineering10
53 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA  Petrochemical and Polymer Engineering10
54 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo  Civil Engineering10
55 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.