รายชื่อนศ.
รายวิชา325490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752188 นางสาววิไลลักษณ์ นามใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5752355 นางสาวจารุกิตติ์ ไตรจรัสพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5752447 นางสาวธนภรณ์ อนันต์สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B5752522 นางสาวปิยนันท์ ชอมขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
5 B5752546 นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง  FOOD TECHNOLOGY10
6 B5752706 นางสาวศรีสุดา จันทโชติ  FOOD TECHNOLOGY10
7 B5752768 นางสาวกาญจนา มัญจกาเภท  FOOD TECHNOLOGY10
8 B5754106 นางสาวอารีญา กำจัด  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5852130 นางสาวพิชญา บุตรดี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม  FOOD TECHNOLOGY10
11 B5852598 นางสาวธันญภรณ์ จ้อยพจน์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B5852680 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นทองหลาง  FOOD TECHNOLOGY10
13 B5854127 นางสาวณัฐธิดา ภิญโญ  FOOD TECHNOLOGY10
14 B5950508 นางสาวพรพรรณ โรจน์วงษ์วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
15 B5950591 นางสาวสุมาลี จันติพันธ์  FOOD TECHNOLOGY10
16 B5950645 นางสาวมุกดาพร โกสินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B5950706 นางสาวกุลณัฐ บ่อคำเกิด  FOOD TECHNOLOGY10
18 B5950768 นางสาวจันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ  FOOD TECHNOLOGY10
19 B5950782 นางสาวณัฐริณีย์ วงศ์ปิยะโภคิน  FOOD TECHNOLOGY10
20 B5951253 นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5951307 นางสาวนภัสวรรณ ดีขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
22 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B5952496 นางสาวภัศรา พึ่งพงษ์  FOOD TECHNOLOGY10
24 B5952595 นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
25 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ  FOOD TECHNOLOGY10
26 B5952946 นางสาวสิริมา ละมุนมอญ  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.