รายชื่อนศ.
รายวิชา529495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย  EE10
2 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง  EE10
3 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
4 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
5 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
6 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
7 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
8 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
9 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
10 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
11 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
12 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
13 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
14 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
15 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
16 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
17 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
18 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
19 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
20 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
21 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
22 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
23 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
24 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE10
25 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
26 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง  EE10
27 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
28 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.