รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ  MAE10
2 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
3 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
4 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา  MAE10
5 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
6 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
7 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
8 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
9 B5901418 นายศารทูล นามปัน  CPE10
10 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
11 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
12 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
13 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
14 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
15 B5917921 นายธเนศ สายยศ  ME10
16 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
17 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
18 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
19 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
20 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
21 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
22 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
23 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
24 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
25 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
26 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
27 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
28 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
29 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
30 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
31 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
32 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
33 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
34 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว  Electronic Engineering10
35 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
36 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
37 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
38 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
39 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
40 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
41 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
42 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
43 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.