รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
2 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE10
4 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE10
5 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
6 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE10
7 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
8 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE10
9 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A10
10 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
12 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
16 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6310530 นายธนเดช สุวรรณบล  N/A10
18 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A10
19 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering10
20 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
22 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE10
23 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
24 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering10
25 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
26 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
27 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
28 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering10
30 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE10
31 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering10
32 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A10
33 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A10
34 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
35 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
36 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
37 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
40 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A10
41 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE10
42 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
43 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
44 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
46 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A10
47 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
48 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
49 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
52 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering10
53 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE10
54 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.