รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE10
2 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering10
4 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A10
5 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6304843 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  N/A60
7 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
8 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
9 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering10
10 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A10
11 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A10
12 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A10
13 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
14 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE10
15 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
16 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE10
17 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
18 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering10
19 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering10
20 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering10
21 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
22 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
23 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A10
25 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A10
26 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE10
27 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE10
29 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
30 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE10
31 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE10
32 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE10
33 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME10
35 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A10
36 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
37 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE10
38 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
41 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering10
42 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
44 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME10
45 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
47 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
48 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE10
49 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A10
50 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
51 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering10
53 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A10
54 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.