รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
2 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
3 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
7 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
8 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
9 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
10 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering10
11 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
14 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE10
15 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
17 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
18 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering10
19 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
20 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
21 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering10
22 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์  N/A10
23 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
24 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A10
25 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A10
26 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE10
27 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A10
28 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A10
29 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A10
30 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A10
31 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering10
32 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A10
33 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING10
34 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE10
35 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
36 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
38 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
40 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
41 B6331986 นายฐาปกร ช้างพาลี  N/A10
42 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering10
43 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
44 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering10
45 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE10
46 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE10
47 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ  PE10
48 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.