รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
2 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
3 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
4 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE10
5 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME10
6 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering10
7 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A10
9 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering10
10 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
12 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
13 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering10
14 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
15 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE10
16 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE10
17 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE10
19 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A10
21 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering10
23 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
24 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A10
26 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
27 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering10
28 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE10
31 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี  CE10
33 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
34 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
35 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE10
36 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE10
37 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE10
38 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE10
40 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
42 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
43 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE10
46 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A10
47 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
48 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME10
49 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE10
50 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering10
51 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME10
52 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE10
53 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.