รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
2 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
4 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
6 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering10
7 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering10
8 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering10
9 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A10
10 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
11 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering10
12 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
14 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME10
15 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A10
16 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE10
17 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
18 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
20 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A10
21 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
22 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
25 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A10
26 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A10
27 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
28 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A10
29 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering10
30 B6316921 นางสาวนาราพรหม เหลืองภิรมย์  N/A10
31 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
32 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
33 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
34 B6321567 นางสาววิมลเลขา ราชโยธา  N/A10
35 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A10
36 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
37 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
38 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE10
39 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering10
40 B6325954 นายญาณวิชญ์ เมืองเจริญ  N/A10
41 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A10
42 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A10
44 B6327613 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  N/A60
45 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE10
46 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
47 B6332525 นางสาวปณัฐศร นุ่มแสง  N/A60
48 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์  Environmental Engineering10
49 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
50 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
51 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
52 B6333454 นายเอเซีย รุ่งเกียรติธนโชติ  N/A10
53 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
54 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
55 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.