รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
2 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
3 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
4 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE10
5 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME10
6 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE10
7 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering10
8 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
9 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
10 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE10
11 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
12 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME10
13 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE10
14 B6305703 นางสาวชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์  N/A60
15 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
17 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE10
19 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE10
20 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
21 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
22 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME10
23 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE10
24 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
25 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE10
26 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A10
27 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering10
28 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering10
30 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6327897 นายธนาวุฒิ มหามูล  N/A10
32 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering10
33 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
34 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
35 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
36 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
37 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
40 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
41 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
42 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
43 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
44 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
45 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE10
46 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
47 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
48 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.