รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE10
2 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
3 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
4 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
5 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์  Mechatronics Engineering10
6 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
8 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
9 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
10 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A10
11 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
12 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
13 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
14 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
16 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE10
17 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
18 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
20 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
22 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
24 B6309381 นางสาววัลยาภรณ์ พาขุนทด  N/A60
25 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
26 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6309442 นางสาวรัติกาล สุพิมล  N/A10
28 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering10
30 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME10
31 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
32 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
33 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
35 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE10
36 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE10
37 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
40 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
42 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
44 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE10
45 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
46 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A10
47 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
48 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
49 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
50 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ  N/A10
51 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
52 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
53 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
54 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.