รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
2 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
3 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A10
4 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME10
6 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
8 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE10
10 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE10
11 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
12 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
13 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
14 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
15 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
17 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
18 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
19 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering10
20 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
21 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering10
22 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
24 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
25 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
26 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE10
27 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
28 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE10
29 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering10
30 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE10
32 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
33 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A10
34 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
35 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
36 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering10
37 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
38 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A10
39 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
40 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
41 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A10
42 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
43 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
44 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE10
45 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE10
46 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A10
47 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering10
48 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.