รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE10
2 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME10
3 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
4 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
5 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE10
6 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
7 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
11 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
12 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME10
13 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering10
15 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering10
16 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
17 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A10
19 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
20 B6321284 นายกิตติ ครุฑใจกล้า  N/A10
21 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
22 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE10
24 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE10
25 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก  N/A10
26 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE10
27 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering10
28 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE10
29 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE10
30 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE10
32 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE10
33 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
34 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
35 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE10
36 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE10
37 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A10
38 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering10
39 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
40 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering10
42 B6327668 นายศรคม น้อยลา  N/A60
43 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
44 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
45 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
47 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A10
49 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A10
50 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering10
51 B6333119 นายวุฒิชัย ใจนวล  N/A10
52 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
53 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.