รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
2 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE10
4 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
6 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE10
7 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
9 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE10
10 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
11 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
12 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
13 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
14 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
15 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
16 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
17 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
18 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE10
19 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME10
20 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME10
21 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A10
23 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
24 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
25 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
27 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
28 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
29 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
30 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A10
32 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
33 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE10
34 B6322410 นายคณาวุธ มาลา  N/A60
35 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE10
36 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
37 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6323011 นางสาวกันยา นาเท  N/A60
39 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering10
40 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
41 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE10
42 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE10
43 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
44 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering10
45 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
46 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
48 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME10
49 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
51 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
52 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE10
53 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME10
54 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.