รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
2 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A10
3 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering10
4 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
6 B6307080 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  N/A60
7 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
8 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
9 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
10 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
11 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
12 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
14 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
17 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering10
18 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering10
19 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A10
20 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
21 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
22 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
23 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
24 B6317157 นางสาวศรุตา มาภักดี  N/A60
25 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A10
26 B6317492 นายธวัชชัย ทูลนะเหม  N/A10
27 B6317522 นายภาณุพงศ์ ดิบประโคน  N/A10
28 B6317980 นายวุฒิภัทร เกลียวทอง  N/A10
29 B6318031 นายศิวัช วงศ์ทองเจริญ  N/A10
30 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
31 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
32 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
34 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
35 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE10
36 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A10
37 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
39 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
40 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A10
41 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE10
42 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
43 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
44 B6326401 นายวัชรพงค์ มีบุญ  N/A10
45 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
46 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE10
47 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
48 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering10
49 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering10
50 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
51 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A10
52 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
53 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE10
54 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.