รายชื่อนศ.
รายวิชา102115 : PRINCIPLES OF CHEMISTRY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
2 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
3 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
4 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
5 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
6 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
7 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
8 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
9 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
10 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
11 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
12 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
13 B6316372 นายโกเมศ จันผกา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
14 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
15 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
16 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
17 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
18 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
19 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
20 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
21 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
22 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
23 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
24 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
25 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
26 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
27 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
28 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
29 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
30 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
31 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
32 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.