รายชื่อนศ.
รายวิชา537476 : AERONAUTICAL ENGINEERING PROJECT I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.