รายชื่อนศ.
รายวิชา531388 : MACHINING OF METALS WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL MACHINES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
2 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
3 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
4 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
5 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
6 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
7 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
8 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
9 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
10 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
11 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.