รายชื่อนศ.
รายวิชา524205 : PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
3 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล  ChemE10
4 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE10
5 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
6 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
7 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
8 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
9 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
10 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน  ChemE10
11 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก  ChemE10
12 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
13 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
14 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
15 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
16 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
17 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
18 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม  ChemE10
19 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE10
20 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
21 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
22 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
23 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
24 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
25 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE10
26 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
27 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
28 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
29 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
30 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
31 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
32 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
33 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
34 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
35 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
36 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
37 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
38 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
39 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
40 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
41 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
42 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
43 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
44 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
45 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
46 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
47 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
48 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
49 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
50 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
51 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
52 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
53 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
54 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
55 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
56 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
57 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
58 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
59 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
60 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
61 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
62 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
63 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
64 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
65 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
66 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
67 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
68 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
69 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
70 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
71 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
72 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
73 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
74 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
75 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
76 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
77 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
78 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
79 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
80 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
81 B6336202 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.