รายชื่อนศ.
รายวิชา532495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง  Environmental Engineering10
2 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล  Environmental Engineering10
3 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
4 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง  Environmental Engineering10
5 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
6 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering10
7 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
8 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
9 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
10 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
11 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
12 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
13 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
14 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
15 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
16 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
17 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
18 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
19 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
20 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
21 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
22 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
23 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
24 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
25 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
26 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
27 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
28 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
29 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
30 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
31 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
32 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
33 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
34 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
35 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
36 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
37 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
38 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
39 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
40 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
41 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.