รายชื่อนศ.
รายวิชา601111 : SPIRITUAL HEALTH CARE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
2 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
20 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6232320 นางสาวทัศนียา ชื่นนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
24 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก  MANAGEMENT10
25 B6313258 นางสาวณัฐพร แก้วชาติ  MANAGEMENT10
26 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง  MANAGEMENT10
27 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน  MANAGEMENT10
28 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์  MANAGEMENT10
29 B6313548 นางสาวชนากานต์ สืบสีสุก  MANAGEMENT10
30 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก  MANAGEMENT10
31 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ  MANAGEMENT10
32 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6313654 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ มุ่งพันธ์กลาง  MANAGEMENT10
34 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
36 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร  MANAGEMENT10
37 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
38 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
39 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย  MANAGEMENT10
40 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT10
41 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ  MANAGEMENT10
42 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
44 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก  MANAGEMENT10
45 B6329655 นางสาวศุภสร วงศ์คำจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
46 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช  MANAGEMENT10
47 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม  MANAGEMENT10
48 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
49 B6330989 นางสาวจิรภิญญา จงนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
50 B6331016 นางสาวณัฐานันท์ เครือเนตร  MANAGEMENT10
51 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล  MANAGEMENT10
52 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
53 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
54 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
55 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง  FOOD TECHNOLOGY40
61 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
62 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
63 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
66 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
67 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
68 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
69 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
70 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
71 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
72 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
74 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี  FOOD TECHNOLOGY10
76 B6234317 นายยศกร ปั่นกลาง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
77 B6234775 นางสาวเกศมณี สู่สุข  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
79 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
80 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
81 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
82 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
83 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
84 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
85 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
86 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
87 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering10
88 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
89 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
90 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
91 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
92 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE40
93 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
94 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE40
95 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
96 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE40
97 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE40
98 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
99 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE40
100 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
101 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
102 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
103 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
104 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
105 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
106 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE40
107 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
109 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE40
110 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ  CPE10
111 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE40
112 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE40
113 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE40
114 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE40
115 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข  Transportation And Logistics Engineering10
116 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
117 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
118 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
119 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
120 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
121 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE40
122 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
123 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE40
124 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
125 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE10
126 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE40
128 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE40
129 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
130 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน  EE10
131 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE10
132 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE40
133 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
134 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
137 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
138 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
139 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE40
140 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
142 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
143 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
144 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
146 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
147 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering10
148 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE40
149 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
150 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
151 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
152 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
153 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
154 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
155 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
156 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
158 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
159 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
160 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
161 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
162 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
163 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
164 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
166 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
167 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
168 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
169 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
170 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
171 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
172 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
173 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
174 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
175 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
176 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์  Electronic Engineering10
177 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
178 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
180 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE60
181 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
182 B6110239 นางสาวกานต์ศิริ ผาสุข  Electronic Engineering10
183 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
184 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
185 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
186 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
187 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
188 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
190 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
191 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
192 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
193 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
194 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
195 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
196 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
197 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
198 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
201 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
202 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
203 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
204 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
205 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
206 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
207 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
208 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
210 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
211 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
212 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
213 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
216 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE10
217 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
218 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
219 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
220 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
221 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
222 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
223 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
224 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
225 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
226 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
227 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
228 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
229 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering10
230 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
231 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
232 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
233 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
234 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
235 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
236 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
237 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
238 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
239 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
240 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
241 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
242 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering10
243 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
244 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
245 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
246 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering10
247 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
248 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
249 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering10
250 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
251 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
252 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
253 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
254 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
255 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
256 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
257 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
258 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering10
259 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
260 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
261 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
262 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
263 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
264 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
265 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
266 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
267 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
268 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
269 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
270 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering10
271 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering10
272 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
273 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
274 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering10
275 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
276 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
277 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering10
278 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
279 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering10
280 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering10
281 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
282 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
283 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
284 B6212339 นายฐนปกร ลำใย  Mechatronics Engineering10
285 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
286 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
287 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์  ME10
288 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
289 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
290 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
291 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
292 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
293 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
294 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก  Environmental Engineering10
295 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
296 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ  ME10
297 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
298 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
299 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
300 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
301 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE10
302 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด  Environmental Engineering10
303 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE10
304 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE10
305 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE10
306 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE10
307 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
308 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
309 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
310 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
311 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
312 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
313 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
314 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ  Metallurgical Engineering10
315 B6215873 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  CERAMIC ENGINEERING60
316 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE10
317 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
318 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
319 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
320 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
321 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE10
322 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
323 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
324 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
325 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  Mechatronics Engineering10
326 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
327 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล  Metallurgical Engineering10
328 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส  Metallurgical Engineering10
329 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
330 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
331 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
332 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
333 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
334 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
335 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING10
336 B6217839 นางสาวปนัดดา ธนานิตย์  CERAMIC ENGINEERING10
337 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
338 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
339 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
340 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering10
341 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE10
342 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE10
343 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
344 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
345 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
346 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
347 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
348 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
349 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา  Automotive Engineering10
350 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
351 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
352 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
353 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering60
354 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
355 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE10
356 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering10
357 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
358 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
359 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
360 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
361 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
362 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
363 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
364 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE10
365 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
366 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
367 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
368 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
369 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
370 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
371 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์  Metallurgical Engineering10
372 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE10
373 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
374 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
375 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา  PE10
376 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
377 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  ME10
378 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
379 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
380 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  ME10
381 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
382 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
383 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  EE10
384 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
385 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
386 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
387 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
388 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE10
389 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
390 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
391 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
392 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
393 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
394 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
395 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
396 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
397 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
398 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
399 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
400 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
401 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
402 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
403 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
404 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  Metallurgical Engineering10
405 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
406 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE10
407 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  ME10
408 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
409 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
410 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
411 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
412 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
413 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
414 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
415 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
416 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE10
417 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
418 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE10
419 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
420 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING10
421 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
422 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
423 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
424 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
425 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
426 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
427 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering10
428 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
429 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
430 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
431 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  CERAMIC ENGINEERING10
432 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
433 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
434 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  Geological Engineering10
435 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE10
436 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
437 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
438 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
439 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
440 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
441 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
442 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
443 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
444 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
445 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
446 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
447 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
448 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
449 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering10
450 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
451 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
452 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
453 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
454 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE10
455 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท  Mechatronics Engineering10
456 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน  Mechatronics Engineering10
457 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
458 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
459 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
460 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
461 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
462 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
463 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
464 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
465 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
466 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
467 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
468 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
469 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
470 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
471 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  Geological Engineering10
472 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  Transportation And Logistics Engineering10
473 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
474 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
475 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
476 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
477 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
478 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
479 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
480 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
481 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
482 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE10
483 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
484 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering10
485 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
486 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
487 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
488 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
489 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
490 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
491 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
492 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
493 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
494 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
495 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
496 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE10
497 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
498 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
499 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
500 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering10
501 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
502 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
503 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING10
504 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING10
505 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering10
506 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering10
507 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  Transportation And Logistics Engineering10
508 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
509 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
510 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING10
511 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
512 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
513 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
514 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING10
515 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
516 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING10
517 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING10
518 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
519 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING10
520 B6336752 นางสาวเสาวนีย์ อุทกิจ  PRECISION ENGINEERING10
521 B6336769 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  PRECISION ENGINEERING10
522 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
523 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING10
524 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
525 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
526 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
527 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
528 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
529 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
530 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
531 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
532 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.