รายชื่อนศ.
รายวิชา900007 : ACADEMIC READING FOR GRADUATE STUDENTS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 D6110086 นายชลณรงค์ แก้วใส  PHYSICS 10
2 D6300227 นายอัจฉริยศาสตร์ ผงษา  APPLIED PHYSICS10
3 M6300364 นางสาวพรสุดา วิบูลย์กุล  Biochemistry and Biochemical Technology10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4 D6110253 นางสาวอรพิน จันตะแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 D6300562 ว่าที่ร้อยตรีศรุติวงศ์ บุญคง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 M6300074 นางสาวจริยา สุระขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 M6300081 นางสาววีรดา มีทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 D6200787 นายธีรพล ยอดโรจน์  ELECTRICAL ENGINEERING 10
9 D6300258 นางสาวเสาวนีย์ ธีราสุจริตพงษ์  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
10 D6300647 นายอรรถวิท จันทอุปลี  DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.