รายชื่อนศ.
รายวิชา523315 : MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904921 นายชินวัฒน์ ชื่นมณี  CPE10
2 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE10
3 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
4 B5924615 นายปวริศ ปราณีตพลกรัง  CPE10
5 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
6 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
7 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
8 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว  CPE10
9 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
10 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
11 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE10
12 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
13 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
14 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
15 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
16 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
17 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
18 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
19 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
20 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
21 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
22 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
23 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
24 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
25 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
26 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
27 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
28 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
29 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
30 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
31 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
32 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
33 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
34 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
35 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
36 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
37 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
38 B6115821 นายธเนศ สุคันธตูล  CPE10
39 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE10
40 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
41 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
42 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
43 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
44 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.