รายชื่อนศ.
รายวิชา528215 : PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
2 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
3 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
4 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
5 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
6 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
7 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
8 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
9 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
10 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
11 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
12 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
13 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
14 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
15 B6112042 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงศรี  PE10
16 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
17 B6115005 นายวิษณุ สมาน  PE10
18 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
19 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
20 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
21 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
22 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE10
23 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.