รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ  Electronic Engineering10
2 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
3 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว  Electronic Engineering10
4 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
5 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering10
6 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
7 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
8 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering10
9 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
10 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
11 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering10
12 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  Electronic Engineering10
13 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
14 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
15 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
16 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
17 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
18 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส  Electronic Engineering10
19 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
20 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
21 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
22 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering10
23 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  Electronic Engineering10
24 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering10
25 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
26 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
27 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
28 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
29 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
30 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
31 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering10
32 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering10
33 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
34 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์  Electronic Engineering10
35 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
36 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม  Electronic Engineering10
37 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.