รายชื่อนศ.
รายวิชา539201 : INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
2 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
3 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering10
4 B6202576 นายปณิธาน เอกปณิธานพงศ์  Electronic Engineering10
5 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
6 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering10
7 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
8 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ  Electronic Engineering10
9 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง  Electronic Engineering10
10 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
11 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
12 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
13 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง  Electronic Engineering10
14 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
15 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
16 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering10
17 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
18 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต  Electronic Engineering10
19 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
20 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ  Electronic Engineering10
21 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
22 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering10
23 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
24 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
25 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
26 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering10
27 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน  Electronic Engineering10
28 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  Electronic Engineering10
29 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา  Electronic Engineering10
30 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
31 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  Electronic Engineering10
32 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering10
33 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
34 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
35 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
36 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
37 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
38 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.