รายชื่อนศ.
รายวิชา526416 : QUALITY CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME10
2 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME10
3 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
4 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์  ChemE10
5 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
6 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE10
7 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME40
8 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
9 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล  PE10
10 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
11 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
12 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
13 B5910496 นางสาวอุมาพร ขันเคน  CME10
14 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
15 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
16 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
17 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE10
18 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE10
19 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
20 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.